aicat 1322 | api 2836

Principals mesures per a persones vulnerables relacionades amb el lloguer d'habitatges (Reial Decret-llei 11/2020)

03/04/2020

Principals mesures per a persones vulnerables relacionades amb el lloguer d'habitatges (Reial Decret-llei 11/2020)

DEFINICIONS

Def.1.- Situació de vulnerabilitat social o econòmica (art. 5): definida per aquestes dues causes (a i b), i sempre que d'acord amb el Reial Decret-llei siguin conseqüència de circumstàncies sobrevingudes degudes a la crisi sanitària de la COVID-19:
 
  1. Uns ingressos de la unitat familiar inferiors a 3 vegades l'IPREM (si hi ha fills a càrrec, majors de 65 anys o persones amb declaració de discapacitat >33% s'incrementen els límits de la vulnerabilitat) (3 vegades IPREM mensual 2020: 1.613,52 €).
  2. Que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics, resulti igual o superior al 35 per cent dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.

No podrà considerar-se en situació de vulnerabilitat si qualsevol membre de la unitat familiar que viu amb l'arrendatari disposa de la propietat o l'usdefruit d'algun habitatge a Espanya. (el RDL recull excepcions).

Def.2.- Gran tenidor (art.4): persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m2.
           
MESURES
 
A. Suspensió de llançaments per a llars vulnerables sense alternativa habitacional (art. 1)
Un cop aixecat l'estat d'alarma, en les tramitacions de procediments de desnonament derivats de contracte d'arrendament, i sempre que l'arrendatari acrediti davant el Jutjat trobar-se en una situació de vulnerabilitat social o econòmica (veure Def.1) sobrevinguda com a conseqüència dels efectes d'expansió del Covid-19 que li impossibiliti trobar una alternativa habitacional per a ell i per a les persones amb les que convisqui, s'iniciarà una suspensió extraordinària de l'acte de llançament, i si aquest no estigués assenyalat, se suspendrà el termini o la celebració de la vista, per un període màxim de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret-llei.

L'arrendador que pugui resultar afectat per una suspensió i acrediti trobar-se també en situació de vulnerabilitat social o econòmica, caldrà que es tingui en compte per a l'establiment del termini de suspensió i les mesures de protecció social a adoptar.
 
B. Pròrroga extraordinària dels contractes d'arrendament d'habitatge habitual (art.2).
Els contractes d'arrendament d'habitatge habitual que en el període comprès des de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret-llei fins al dia en què hagin transcorregut dos mesos des de la finalització de l'estat d'alarma, i finalitzin el seu període de pròrroga obligatòria o tàcita (art. 9.1 i 10.1 LAU), prèvia sol·licitud de l'arrendatari, pot aplicar-se una pròrroga extraordinària del contracte d'arrendament per un període màxim de sis mesos, durant els quals se seguiran aplicant els termes i condicions establerts per al contracte en vigor. Aquesta sol·licitud de pròrroga extraordinària haurà de ser acceptada per l'arrendador, llevat que es fixin altres termes o condicions per acord entre les parts.
 
 
C. Moratòria de deute arrendatari, per a persones en situació de vulnerabilitat (veure def.1.- sobrevinguda a causa de l'expansió del COVID-19

C.1.  En el cas que l'arrendador sigui un gran tenidor, una empresa, o una entitat pública d'habitatge. (art 4)

L'arrendatari d'habitatge habitual, podrà sol·licitar de l'arrendador, en el termini d'un mes des de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret-llei, l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda, sempre que aquest ajornament o la condonació total o parcial de la mateixa no s'hagués aconseguit ja amb caràcter voluntari per acord entre les dues parts.
L'arrendador ha de comunicar a l'arrendatari, en el termini de 7 dies laborables,la seva decisió, escollida entre dues alternatives:

Alternativa - 1) Una reducció del 50% de la renda de lloguer, mentre duri l'estat d'alarma decretat pel Govern i les mensualitats següents (fins a un període màxim de quatre mesos) si el termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat.

Alternativa - 2) Una moratòria automàtica en el pagament de la renda de lloguer que afectarà el període de temps que duri l'estat d'alarma decretat pel Govern, i prorrogat mes a mes, (fins un període màxim de quatre mesos) si aquell termini fos insuficient en relació amb la situació de vulnerabilitat provocada a causa del COVID-19. La renda ajornada es fraccionarà a partir de la finalització de la moratòria durant un màxim de tres anys, sempre que continuï la vigència del contracte d'arrendament, sense que puguin repercutir-se interessos, ni cap penalització.

C.2.  En el cas que l'arrendador sigui un petit tenidor o no estigui inclòs en supòsits C.1.(art.8)
L'arrendatari d'un contracte de lloguer d'habitatge habitual en situació de vulnerabilitat econòmica, podrà sol·licitar de la persona arrendadora, en el termini d'un mes des de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret-llei l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda, sempre que aquest ajornament o la condonació total o parcial de la mateixa no s'hagués acordat prèviament entre ambdues parts amb caràcter voluntari.

L'arrendador ha de comunicar a l'arrendatari, en el termini de 7 dies laborables, les condicions de l'ajornament o fraccionament. Si l'arrendador no accepta cap ajornament, l'arrendatari podrà accedir al programa d'ajudes transitòries de finançament, consistent en una línia d'avals de l'ICO per a què les EEFF puguin oferir aquest finançament sense despeses ni interessos per a l'arrendatari, i que podran cobrir un període màxim de sis mensualitats de renda, i amb un període de retorn de 6 anys (ampliable fins a 10 anys). S'hi podran acollir altres col·lectius que siguin considerats vulnerables a més dels que consten a la definició del RDL (Def.1).
 
D. Garantia de subministrament d'energia elèctrica, productes derivats del petroli, gas natural i aigua (art. 29)
Mentre estigui en vigor l'estat d'alarma, no es pot suspendre el subministrament d'energia elèctrica, productes derivats del petroli, inclosos els gasos manufacturats i els gasos liquats de petroli, gas natural i aigua als consumidors persones físiques en el seu habitatge habitual.Comparteix aquesta noticia a: